Regulamin

Regulamin Portalu www.Polskibazar.eu

1.         Postanowienia wstępne

2.         Definicje

3.         Ogólne warunki korzystania z Portalu

4.         Założenie Konta

5.         Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

6.         Zasady odpowiedzialności

7.         Reklamy

8.         Postanowienia końcowe

9.         Przedmioty zabronione

10.       Polityka prywatności RODO

 1. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady świadczenia przez Polskibazar, na rzecz użytkowników, usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń na Portalu Polskibazar.

 2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Portal — Wszystkie oficjalne strony internetowe związane z Polskibazar, w tym:  
www.polskibazar.eu, www.polskibazar.pl, www.polskibazar.uk,  www.polskibazar.de, www.polskibazar.us

Operator — ekipa zarządzająca Portalem i związane z nim strony internetowe

Użytkownik — osoba fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie założyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie

Ogłoszenie — stworzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), wymiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane na portalu zgodnie z Regulaminem

Towar — rzecz lub usługa oferowane na terenie Unii Europejskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Portalu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu

Regulamin – niniejsze zasady/regulamin jako umowa między Użytkownikiem i Operatorem z którymi Użytkownik się zgadza używając Portal Polskibazar.

 3. Ogólne warunki korzystania z Portalu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 4. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na Portalu znajduje się okienko na wiadomości, które umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesyłanie przez Portal wiadomości między sobą.
 5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Ogłoszenia. Ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika nie jest ograniczona przez Portal ale Użytkownik akceptuje że ilość Ogłoszeń może być w każdej chwili ograniczona przez Operatora.
 6. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Portalem.
 7. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu Polskibazar materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Portalu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Portalu. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń i logo Polskibazar bez zgody Operatora.
 8. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w paragrafie „Polityka prywatności RODO” w Regulaminie, stanowiąca jego integralną część. Akceptując niniejsze Regulaminy po założeniu konta, Użytkownik akceptuje również, że dane podane przez niego będą trzymane na Portalu przez Operatora.   

4. Założenie Konta

 1. Założenie Konta wymaga akceptacji Regulaminu, jako umowy, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.  Po wypełnienia formularza, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna od Operatora służąca do aktywacji Konta oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje. W przypadku braku wiadomości Operator prosi o sprawdzenie folderu Spam poczty e-mail Użytkownika.
 2. Utworzenie Konta przed Zamieszczeniem Ogłoszenia zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń, możliwość ich modyfikacji, i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta.
 4. Założyć Konto w imieniu firm może jedynie osoba, która jest uprawniona do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 5. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 6. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Użytkownik będący konsumentem może w każdej chwili odstąpić od umowy i zamknąć Konto bez podania przyczyny wybierając opcję „zamknij konto” w ustawieniach Portalu. 
 8. Konto na które Użytkownik się nie logował przez 6 miesięcy zostanie automatycznie usunięte. Ponowna chęć zostania Użytkownikiem Portalu będzie wymagała założenia nowego konta.

 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Celem Portalu jest możliwość wstawienia nieograniczonych, bezpłatnych Ogłoszeń, które będą widoczne zależnie od tego, kiedy zostały zamieszczone przez Użytkownika. Wcześniejsze lub odświeżone ogłoszenia,  po kliknięciu „Publikuj” będą widoczne jako pierwsze.  Pozycja Ogłoszenia zależy też od odległości od Użytkownika i wybranej przez niego kategorii. Jeżeli Użytkownik chce wyróżnić ogłoszenie, żeby widoczne było jako jedne z pierwszych w danej kategorii, powinien skontaktować się z Operatorem przez metody opisane na stronie Portalu w zakładce „Kontakt”.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu jako umowy.
 3. Żeby zamieścić Ogłoszenie na portalu, wypełnij formularz dostępny na Portalu, wybierając odpowiednią kategorię Towaru, dodaj zdjęcia w formatach określonych na Portalu, podaj wymagane treści Ogłoszenia i aktywuj Ogłoszenie przez kliknięcie na link „Publikuj”.
 4. Emisja Ogłoszenia na Portalu rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa 30 dni. Użytkownik może zawsze odświeżyć Ogłoszenie logując się i klikając „Publikuj”, żeby przedłużyć ten okres o kolejne 30 dni. Kolejne kliknięcie na „Publikuj”  zwiększa prawdopodobieństwo, że Ogłoszenie pojawi się na początku w danej kategorii Towaru.
 5. Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów w treści Ogłoszenia. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Ogłoszenia, które są niezgodne z Regulaminem mogą zostać usunięte przez Operatora.
 6. Użytkownik może zawsze wrócić do Ogłoszenia żeby je edytować. Wystarczy kliknąć na opcję „Edytuj” ,wprowadzić zmiany i zakończyć klikając „Publikuj.”

 6. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń na Portalu, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania Ogłoszeń z Towarami, których obrót nie narusza obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w paragrafie „Przedmioty zabronione” stanowiącym integralną część Regulaminu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m. in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 6. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Portalu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 7. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
 8. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Portalu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości.
 9. Operator nie odpowiada za:

1. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

2. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

3. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

7. Reklamy

 1. Wykupienie reklamy na Portalu wymaga kontaktu z Operatorem przez metody opisane na stronie Portalu w zakładce „Kontakt”

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na Portalu, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na Portalu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 8 dni od dnia zamieszczenie informacji na Portalu.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 

9. Przedmioty zabronione

 • Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami: 
 • Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 • Zwierzęta,jeżeli sprzedający nie może zagwarantować bezpiecznych i humanitarnych warunków trzymania, traktowania i transportu „odbiór osobisty”.
 • Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 • Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 • Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 • Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 • Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
 • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
 • Gadżety erotyczne
 • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 • Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
 • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 • Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania
 • Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
  • Konta komunikatorów internetowych
  • Konta poczty elektronicznej (adresy e-mail) i konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
 • Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
  • Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 • Prywatne dane osobowe lub listy adresów e-mail;
 • Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • Karty NC+, Cyfrowy Polsat które nie są własnością Użytkownika
 • Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
 • Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym lub wyłącznym źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 • Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 • Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
 • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 • Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w liście przedmiotów zakazanych;
 • Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
 • Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
 • Jakiekolwiek bilety (np na mecze, rozrywki i koncerty) powyżej ceny wydrukowanej na bilecie (Cena biletu musi być taka sama jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena. W przypadku wymiany wartość przedmiotu musi być taka sama lub niższa jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena.)
 • Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
 • Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach na receptę oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne
 • Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS i Zarejestrowane karty SIM.
 • Konta w grach online, konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier oraz klucze seryjne do tych gier.
 • E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy)
 • Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware
 • Publikacje gdzie Użytkownik nie jest wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą.
 • Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
 • stworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione
 • naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 • Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
  • Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
  • Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
  • Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
  • Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody

 10. Polityka prywatności RODO

Regulamin polityki prywatności RODO jest integralną częścią niniejszego regulaminu, ale został opisany w oddzielnym pliku pod nazwą „Polityka prywatności i RODO.”